Obchodné podmienky

  • Pravidlá E-SHOPU RIWAX
    Pravidlá E-SHOPU RIWAX

Obchodné podmienky


spoločnosť:

OKEY, s.r.o.

Kultúrna 20

821 04 Bratislava

IČO: 35 831 804

DIČ: 2021666867

IČ DPH: SK2021666867
 

Tel. / Mob.: +421 (0) 944 403 095,

www.profiglass.sk


Zodpovedná osoba a kontakt:
Lukáš Dolnák, konateľ, autosklo@profiglass.sk, riwax@profiglass.sk

 

1 ) O registrácii

" Prehlasujeme , že dáta slúžia iba na účely identifikácie pri nákupe vo firme " Profi Glass ", ktorá slúži na reklamné účely spoločnosti OKEY, s.r.o.. 
2 ) Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom ( záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho ) . Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti .

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje , že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami , vrátane reklamačných podmienok , a že s nimi súhlasí . Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť .

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch : tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru . V prípade , že táto situácia nastane , predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe . V prípade , že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet , k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde .

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné . Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou . V prípade , že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou , a bude expedovaná , môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru . O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e - mailom . V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené , či je tovar na sklade alebo nie, avšak táto informácia nemusí korešpondovať s reálnym stavom zásob. Pokiaľ tovar nie je na sklade u nás alebo sklade dodávateľa , budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania .

storno objednávky

Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín , považujeme objednávku za zrušenú . Storno môžete poslať e - mailom prípadne vykonať telefonicky . Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno , e - mail a číslo objednávky .

3 ) Druhy dopravy verejnými prepravcami :

osobný odber

Objednávku je možné vyzdvihnúť v ten istý deň , za predpokladu , že objednaný tovar je na sklade . V ostatných prípadoch vás budeme informovať . Objednávky je možné vyzdvihnúť po predchádzajúcom telefonickom dohovore na trase nášho kuriéra PO - PIA 9 - 17h.


Tovar doručovaný Slovenskou poštou - Obchodný balík

Poštovné na dobierku, ak nebude uvedené inak , je účtované vo výške 7,00 € alebo 12,00 € v závislosti od hodnoty objednávky.

Cena nezahŕňa žiadne ďalšie služby , pretože ich Slovenská pošta neponúka . Pokiaľ nebude objednávajúci zastihnutý , dostane do schránky oznámenie o doručení zásielky . Zásielku si môže vyzdvihnúť na uvedenej pošte alebo požiadať o opätovné doručenie . U týchto zásielok nie je možná akákoľvek komunikácia s dopravcom a nemáme žiadnu možnosť zásielku ovplyvňovať či podrobne sledovať . U niektorých obzvlášť neskladných , ťažkých alebo inak zle prepravovateľných výrobkov môže byť cena prepravy zvýšená . Cena za prepravu sa zobrazuje ihneď po výbere spôsoby dopravy . Reklamácia zásielky je možná iba pred prevzatím !

POZOR ! Pokiaľ je balík viditeľne poškodený , alebo ak je porušená ochranná páska , uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu . Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť .

Zásielka je zvyčajne doručená do druhého dňa od odoslania .

4 ) Záruka

V balíku vždy nájdete daňový doklad . Záručná lehota začína plynúť dátumom uvedeným na doklade . V sporných prípadoch môže byť záručná lehota predĺžená o 5 (slovom päť ) dní ako náhrada za čas dopravy .

5 ) Rozpor s kúpnou zmluvou - všeobecné informácie

V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to , aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci , sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .

Na tovar poskytujeme záručnú dobu danú zákonom .

6 ) Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku ( v internetovom obchode ) , má spotrebiteľ v súlade s § 53 ods 7 občianskeho zákonníka právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru . V takom prípade spotrebiteľ kontaktuje predávajúceho a najlepšie písomne uvedie , že odstupuje od zmluvy s uvedením čísla objednávky , dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí . Peniaze je možné vrátiť tiež v hotovosti v sídle spoločnosti . Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené najneskôr posledný deň 14 dňovej lehoty . V osobitných prípadoch môže byť s prihliadnutím na okolnosti predĺžená lehota vrátenia , nie však dlhšie ako 30 dní od doručenia .

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru . Spotrebiteľ v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia , musí dodávateľovi vydať všetko , čo na základe kúpnej zmluvy získal . Ak to už nie je dobre možné ( napr. v medziobdobí bol tovar zničený alebo spotrebovaný ) , musí spotrebiteľ poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho , čo už nemôže byť vydané . Ak je vrátený tovar poškodený iba čiastočne , môže predávajúci uplatniť na spotrebiteľovi právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu . Predávajúci je v takom prípade povinný vzniknutú škodu preukázať . Predávajúci spotrebiteľovi v takom prípade vracia iba takto zníženú kúpnu cenu .

Na kúpnu cenu , ktorá má byť kupujúcemu vrátená , môže predávajúci naviac započítať svoje skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru (náklady na prepravu a pod ) .

Právo na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ nemá , v prípade zmlúv :

    
na poskytovanie Služieb , ak s ich plnením bolo s jeho súhlasom začaté pred uplynutím lehoty 14 dní od prevzatia plnenia ,
    
na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ,
    
na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, ako aj tovar , ktorý podlieha rýchlej skaze , opotrebovaniu .

7 ) Doručenie a dodacie podmienky

Niektoré zásielky môžu byť rozdelené do viacerých balíkov . Poštovné zostáva bezo zmeny .

Všetky zásielky sledujeme až do ich doručenia , snažíme sa tak predchádzať problémom , ktoré pri doručovaní vznikajú .

Ako postupovať pri vrátení tovaru :

1 ) Pripravte zásielku podľa popisu nižšie . Ako milo budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť , kontaktujte nás .
2 ) Tovar, ktorý budete zasielať späť na adresu zašlite podľa popisu nižšie vami zvoleným prepravcom .

Ako zásielku pripraviť

Zásielka musí byť kompletný ( vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie ) av stave , v akom ste ho prevzali pri dodávke . K tovaru priložte doklad o kúpe . Vždy prosím použite baliaci papier či kartón , tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie , popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov . Neposielajte tovar na dobierku , odporúčame Vám tovar poistiť . Peniaze vám budú vrátené na iba na bankový účet ( nezabudnite ho uviesť ) a to zvyčajne do 3 pracovných dní od obdržania zásielky . V prípade vrátenia tovaru bude suma znížená o prepravné náklady ( neplatí pre reklamácie ! ) .

8 ) Spôsoby úhrady

Všetky spôsoby úhrady , možno vybrať pred výberom dopravy . Všetky spôsoby platby sú zahrnuté v cene dopravy .
Dobierka - objednaný tovar Vám zašleme poštou a pri prevzatí tento tovar uhradíte v hotovosti .
Osobný odber - platí v hotovosti pri osobnom odbere .

Ceny sú uvedené s DPH .

10 ) Reklamácie

V prípade , že tovar, ktorý ste od nás dostali , je poškodené alebo nefunkčné , postupujte podľa reklamačného poriadku . Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané v bode 6. Obchodných podmienok .

11 ) Reklamačný poriadok

Výrobky , na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musí byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady , musia byť čisté as náležitými dokladmi a popisom závady , prípadne označeným miestom závady .

ako postupovať

    
V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti , postupujte podľa popisu nižšie : Zašlite výrobok na adresu - " kontaktná adresa " . Preprava je hradená stranou predávajúceho . Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť , kontaktujte nás . Zásielka musí byť kompletný ( vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie ) av stave , v akom ste ho prevzali pri dodávke . K tovaru priložte doklad o kúpe . Vždy prosím použite baliaci papier či kartón , tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie , popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov . Neposielajte tovar na dobierku , v takom prípade nebude tovar prevzatý . Odporúčame Vám tovar poistiť .
    
Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol
    
Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený , tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu .
    
Chybné alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena .
    
K tovaru musia byť priložené všetky listiny , ktoré nakupujúci s tovarom obdržal , teda napríklad paragón , záručný list a iné .
    
Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov , funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov , rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou . Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka .
    
Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijaté len riadne vyčistené .
    
Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu , je uvedená pri tovare v katalógu .
    
U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky .
    
O vybavení reklamácie budete informovaní telefonicky , e - mailom , prípadne SMS .

Ďakujeme Vám za čas , ktorý ste strávili prečítaním obchodných podmienok .

Váš " Profi Glass "

Obchodné podmienky sú platné od 1. 1. 2013 do odvolania .
Informácie pre kupujúcich : v prípade zmeny obchodných podmienok , sú platné obchodné podmienky , ktoré boli v platnosti k dátumu nákupu .